การเฝ้าระวังโรคภาวะหัวใจล้มเหลว
dot dot


free counters


การเฝ้าระวังโรคภาวะหัวใจล้มเหลว

ภญ.ดร.อิษยา สุขารมณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเข้าถึงยา ฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โนวาร์ติก (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภัยเงียบที่น้อยคนนักจะรู้ตัวและรักษาได้ทันท่วงที อีกทั้งยังมีแนวโน้นสูงขึ้นทั่วโลก ปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกป่วยด้วยโรคนี้ประมาณ 26 ล้านคน และคาดว่าจะต้องเพิ่มอีก 46% ภายในปี 2573 และมีข้อมูลว่าคนอายุ 40 ปี ขึ้นไป 1 ใน 5 คน มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว สำหรับประเทศไทย จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว พบว่าผู้ป่วยในเมืองไทยมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าและมากกว่าผู้ป่วยในยุโรปและอเมริกาตามลำดับ และจากข้อมูลในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียพบว่าแนวโน้นการเพิ่มขึ้นของโรคภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นในทิศทางเดียวกันกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ

ดังนั้นการให้ความรู้ต่อประชาชนเพื่อลดความเสี่ยง จึงมีความสำคัญอย่างมาก ภาวะโรคหัวใจล้มเหลวทำให้ร่างกายอ่อนแอ และเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เนื่องจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอ สาเหตุส่วนใหญ่ คือ การที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตอ่อนแอลง หรือมีการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเป็นเวลานาน ภาวะหัวใจล้มเหลวมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วย รวมทั้งทำให้เกิดภาระต่อผู้ที่มาดูแลผู้ป่วยอีกด้วย การรักษาก็ไม่สามารถหายขาดได้ จึงเป็นสาเหตุการตายของประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยในระยะเวลา 5 ปี จึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการเพื่อไม่ให้หัวใจแย่ลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อน

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นสาเหตุการตายได้มากถึง 2-3 เท่าของโรคมะเร็งระยะรุนแรง และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมากถึงปีละ 108 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากซ้าย ภญ.ดร.อิษยา สุขารมณ์ - อาจารย์ นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤคพงษ์  - คุณมีนากซี เนวาเทีย ประธานบริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด - รศ. นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล  และ ผศ.ศริญญา ภูวนันท์ 

บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ โครงการ Every Beat Matters ภายใต้แคมเปญ Heart Failure Awareness เนื่องในวันหัวใจโลก 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการจุดประกายและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการรับรู้ข้อมูล การสังเกต สัญญาณเตือน และการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลว โครงการนี้จะเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลว ที่สามารถเข้าถึงอย่างง่ายดาย ซึ่งติดตามได้จาก

https://www.everybeatmatters.in.th/

ภายในงานยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ในเรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และภาวะหัวใจล้มเหลว โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ประธานชมรมหัวใจล้มเหวลแห่งประเทศไทย

ผศ.ศริญญา ภูวนันท์ อายุรศาสตร์หัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อาจารย์ นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ E-mail: dithichaya@yahoo.co.th โทร. 0891192600