วันชาติครบรอบ 60 ปากีสถาน
ReadyPlanet.com
bulletท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่
bullet เสียมเรียบ-ศิลปะปราสาทหิน
bulletจิ่วจ้ายโกว สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
bulletความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีและปลอดมะเร็ง
bulletThe Best Resort for Regenerative
bulletสะเมิง สามเมืองท่ามกลางขุนเขา
bulletพุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
bulletผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
bulletบ้านตาลอง บุรีรัมย์
bulletGilgit Baltistan สวรรค์ในที่สูง


free counters


วันชาติครบรอบ 60 ปากีสถาน

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานให้วันประกาศอิสรภาพ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2483 เป็นวันชาติ ซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาครบรอบ 60 ปี ท่านเอกอัครราชทูต อาซิม อิฟติคาร์ อาห์หมัด ได้มีสาสน์เนื่องในวันครบรอบวันชาติของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ความว่า

 

ท่านเอกอัครราชทูต อาซิม อิฟติคาร์ อาห์หมัด

ในศุภวาระครบรอบวันชาติของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และในโอกาสเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวปากีสถานที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2483 ณ เมืองละฮอร์ ชาวมุสลิมในอินเดียอนุทวีปได้มีมติเรียกร้องให้มีการแบ่งแยกดินแดนเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไปตามครรลองที่ตนปรารถนา ภายใต้ 'Quaid-e-Azam' (ผู้นำที่ยิ่งใหญ่) ความต้องการนี้กลายเป็นความจริงภายในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ้น 7 ปีในการจัดตั้งประเทศปากีสถานขึ้นเมื่อในวันที่ 14 สิงหาคม 1947

 

เป็นความท้าทายต่อประเทศที่ก่อตั้งใหม่เป็นอย่างยิ่งภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์และสภาพความมั่นคงที่ซับซ้อน แต่ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมาประเทศปากีสถานก็ฟันฝ่าจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวจนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ปัจจุบันนับได้ว่าประเทศปากีสถานมีความแข็งแกร่ง มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และพัฒนาการของภูมิภาคและของโลกต่อไป ปากีสถานเป็นประเทศแถวหน้าของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศมุสลิม ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติ เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราเองมีส่วนร่วมในนโยบายและการเจรจาเพื่อการพัฒนาในด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยการเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติทั่วโลก
“Friendly Neighborhood” เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีกัน และร่วมมือกันในระดับพหุภาคีและภูมิภาค

ทั้งบ้าน  สถาบันการเมือง  สถาบันการศึกษา  สื่อสารมวลชน และประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างกระบวนการประชาธิปไตย รัฐบาลจะครบวาระ 5 ปีในเดือนพฤษภาคมปีนี้และจะมีการเลือกตั้งใหม่ การรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายได้นำมาเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยรวมและเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาของรัฐบาล จาก GDP ที่ 4.7% ในปี 2015/16 ได้เติบโตขึ้นไปแตะที่ 5.3% ในปี 2016/17 และคาดว่าจะเกิน 5.6% ในปีงบประมาณปัจจุบัน ตามการสำรวจของ IMF / World Bank เศรษฐกิจของปากีสถานทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ (ในแง่ของความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อ) ในเดือนตุลาคมปี พ. ศ. 2560 มีประชากรกว่า 207 ล้านคนของปากีสถานที่ถือว่าเป็นชนชั้นกลางจำนวนมากที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ประเทศปากีสถานมีความมุ่งมั่นและความพยายามในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในการรักษาสันติภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมมืออันดีเพื่อผลประโยชน์ในระดับภูมิภาคและสากล

กับราชอาณาจักรไทย ประเทศปากีสถานมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน ต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ และมีความร่วมกันในหลายๆ ด้าน เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงระหว่างทั้งสองประเทศอยู่หลายครั้ง ครั้งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศปากีสถาน ถือได้ว่าทรงวางรากฐานแห่งมิตรภาพอันยาวนานและยังคงเป็นสิ่งสำคัญของความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี ตามด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 มีนาคม พุทธศักราช 2555 ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสครบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ

ในการนี้รัฐบาลและประชาชนชาวปากีสถานขอถวายพระเกียรติสูงสุดแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ และมีพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลในการนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขี้นของประชาชนในประเทศ อันเป็นแบบอย่างที่ดี

มีบริบททางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศสืบย้อนกลับไปสู่มรดกอันงดงามทางพุทธศาสนา ณ หุบเขาอินดัสและอารยธรรมของคันธาระซึ่งเจริญรุ่งเรืองกว่าสองพันปีมาแล้ว ความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณและทางศาสนาทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศอื่นๆ นับพันคนไปเยือนยังพุทธศาสนสถานอันลือชื่อ ณ เมืองตักสิลา (Takkasila), Swat, Mardan, Mingora และที่อื่น ๆ ในปากีสถาน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมิตรภาพและความร่วมมือกันระหว่างไทย ปากี ต่างก็อยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องสันติสุข ความเจริญก้าวหน้า ความร่วมมือ และปฏิสัมพันธ์ของประชาชนของทั้งสองประเทศ เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในทุกมิติ

ความร่วมมือเพื่อสันติภาพมีความหมายรวมถึงการยกระดับความร่วมมือ ทางการทหาร การรักษาความมั่นคง การข่าว และการต่อต้านการก่อการร้าย ของทั้งสองประเทศโดยอาศัยกลไกในการเจรจา การร่วมมือกันในการฝึก การฝึกร่วมผสม และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในระดับต่างๆ ปากีสถานได้เข้าร่วมงาน Defence and Security Expo ที่ได้จัดขึ้นในประเทศไทยโดยกระทรวงกลาโหมในปีนี้ ร่วมกับได้ส่งเรือรบเข้าร่วมงานมหกรรมเรือนานาชาติ International Fleet Review และได้เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2018 ในฐานะผู้สังเกตการณ์ร่วม

การเสริมสร้างการค้าและการลงทุนทวิภาคีถือเป็นหนึ่งในความสำคัญของความก้าวหน้าในด้านความร่วมมือทางการค้าของทั้งสองประเทศ โดยมีตัวเลขด้านการค้าอยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี พ. ศ. 2560 และคาดว่าตัวเลขทางการค้าจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศอย่างมากมาย จาก ข้อตกลงการค้าแบบเสรีซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการหารือ

นับได้ว่าประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีของชาวปากีสถานในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศปลายทางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันตัวเลขของนักเดินทางจากประเทศไทยที่ไปทำธุรกิจ และท่องเที่ยวที่ปากีสถานก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ารัฐบาลปากีสถานได้อำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางในการออก visa on arrival ให้กับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเป็นพิเศษ ในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยใช้โอกาสอันดีนี้เพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและสัมผัสกับอัธยาศัยและไมตรีจิตอันดีของชาวปากีสถาน

ชาวปากีสถานโพ้นทะเลและผู้ที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวปากีสถานถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-ปากี โดยที่มิอาจมองข้ามได้

ในอนาคตข้างหน้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับปากีสถานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกของประชาชนชาวไทย

 
ท่องเที่ยวเอเชีย

“จิ่วจ้ายโกว”สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
อัคระ เมืองประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองของจักรวรรดิ์โมกุล
Gilgit Baltistan เมืองสวยบนพื้นที่สูง
ความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี และปลอดมะเร็ง
สวนดอกไม้คูจู
เทศกาล HOLI ในอินเดีย